Feeds:
רשומות
תגובות

Archive for אוגוסט, 2010

העיר הגדולה מושכת אליה מהגרים מקבוצות שונות ומגוונות. בערים הגדולות בעולם מתגוררת אוכלוסיה הטרוגנית של אנשים, תרבויות ומסורות. העיר הגדולה היא מקום המגורים של האדם התרבותי, הרציונאלי, זה המבקש לפעול לאור שיקולים ומטרות מחושבות. כאן במרחב החברתי החדש, המימד הרגשי ביחסים הבינאישיים מצטמצם ובמקומו המימד המרוחק והתבוני נהפך לסממן היכר. מצד אחד, אופן האינטראקציה החברתית בעיר הגדולה הינו תנאי לאפשרות ההופעה ההיסטורית של האינדיבידואליות המודרנית, את האדם התבוני והביקורתי. מצד שני, בעיר הגדולה נולד לראשונה רעיון האותנטיות והייחודיות האישית. רבים האנשים בעיר הגדולה המבקשים להגן על הייחוד והשונות שלהם מפני המקובל, המובן מאליו וזה שנתפס בגדר הנורמה.

בספר "אורבניזם- הסוציולוגיה של העיר המודרנית" שיצא לאור בהוצאת רסלינג מתל אביב, מוצגים תרגומים לשורה של יצירות חשובות של סוציולוגים מובילים אודות העיר המודרנית. באחד מהמאמרים המעניינים המופיעים בספר, אשר נקרא "חיי הנפש והעיר הגדולה", ביקש הסוציולוג גיאורג זימל (Simmel) לטעון, שהחיים בעיר העצימו את האדישות, אפשרו הופעה של האדם המרוחק מהסביבה.  במסגרת החיים החברתיים בעיר הגדולה החל להתפתח בהדרגה קשר חדש בין כסף, כלכלה ושלטון האינטלקט. ברשימה קצרה זו אבקש לבחון את הניסיון של הסוציולוגים לתאר את השלכות החיים בעיר הגדולה על חיי הנפש של הפרט. המטרה היא לעמוד על הקשר בין הופעת האינדיבידואליות לבין העצמת ההתנהגות התבונית, הביקורתית והמרוחקת במסגרת היחסים החברתיים.

המשך…

מודעות פרסומת

Read Full Post »