Feeds:
רשומות
תגובות

Archive for נובמבר, 2010

ספרו של המשורר והסופר הפורטוגלי, פרננדו פסואה, עוסק בניסיונו של אדם למצוא קוהרנטיות בין השקפת עולמו האידיאולוגית כאנרכיסט לבין התנהלותו המעשית כבנקאי. כל אדם מחזיק בדעות שניסיון כלשהו לעמוד על ההיבטים השונים שלהן עלול לחשוף בפניו ובפניי אחרים את הסתירות הקיימות ביניהן. כל אדם הוא מורכב, ולכן מורכבות רבה זו עלולה להקשות עלינו במציאת הקוהרנטיות במחשבות ובמעשים שלו. אבל הנה נדמה שהסתירה בין בנקאות לבין אנרכיזם היא כה גדולה שאין צורך להתעמק בנושא, בכדי לחשוף את היעדר הקוהרנטיות והעקביות של המחזיק בשתי השקפות עולם אלו. אנרכיסט הוא אדם שאיננו מאמין בהיררכיה. האנרכיסט מחפש אחר החירות והאחר ההתנהלות הטבעית של הדברים. מדינה פירושה שולטים ונשלטים ובכך היא מסמלת היררכיה. באופן דומה גם כלכלת הכסף יוצרת היררכיה ומעניקה חופש רב יותר לבעל האמצעים הכלכליים. יותר כסף פירושו יותר חופש, פירושו יותר אנשים העומדים לשירותך וממלאים אחר בקשותיך. העדר כסף פירושו העדר חשיבות  חברתית ומיקום נמוך בהיררכיה החברתית. אם כן, כלכלת הכסף במהותה היא ייצוג של ההשקפה הבורגנית שהאנרכיסטים נאבקו בה. הכיצד זה ייתכן להיות אנרכיסט ולצדד בדרך החיים הבורגני? זוהי אם כן מטרתו של פסואה בספרון הקצר בו מוצג הדיאלוג בין הבנקאי לבין חברו המשתומם על הדעות של חברו.

כיצד אם כן פסואה מצליח למצוא קוהרנטיות בין השקפת עולמו של הבנקאי לבין התנהלותו המעשית?

המשך…

מודעות פרסומת

Read Full Post »