Feeds:
רשומות
תגובות

Archive for דצמבר, 2011

בחיי היומיום אנו מתקשרים זה עם זה דרך שפת המילים. הללו מבקשות לקרב אותנו אל הדברים וזה אל זה. המילים עצמן משמשות כחלק מרכזי מהתקשורת בין בני האדם: המילים מסייעות להכיר, להבין ולחשוף ולדעת. יחד עם שפת המילים ישנם רגעים של שתיקה, רגעים שבהן אין בהכרח יכולת לבטא במילים את המצב הקיים. באותם רגעים המילים נדמות כמרחיקות אותנו מהדברים, בעוד שהשתיקה נחווית כאמצעי היחיד להבעת המצב הקיים. בספרי החדש, שפת השתיקה: רגעים של ניכור וזרות בעיר הגדולה, ביקשתי לעקוב אחר רגעים של שתיקה כפי שהללו מתרחשים במהלך אינטראקציה יומית בעיר הגדולה. המטרה העיקרית הייתה לבחון את הקשר בין ההגדרה של החברה המודרנית עצמה את השתיקה, לבין אופן האינטראקציה החברתית המתקיים בה. במהלך הספר רגעים של שתיקה נבחנים על רקע השינויים החברתיים בעת החדשה, עת הופעתם של רעיונות על חופש, אוטונומיה אישית, תבונה, מדע ואינדיבידואליות. למרות מרכזיות חווית השתיקה לאורך ההיסטוריה, מעולם לא נעשה ניסיון משמעותי להתעמק בבחינת יחס שבין המקום של חווית השתיקה בתרבות, לבין האינטראקציה החברתית המתקיימת בתרבות זו. למעשה, ספר זה מבקש להיות הניסיון ראשון לעסוק בכך. העיסוק הרב של החברות המודרניות במגבלה\פוטנציאל של אידיאל האינדיבידואליות, מצריך אותנו לדעתי לבחון את היחס בין מקומה של שפת השתיקה בחברה, לבין המבנה הכלכלי והחברתי של אותה חברה.

  המשך…

מודעות פרסומת

Read Full Post »