Feeds:
רשומות
תגובות

Archive for the ‘היסטוריה’ Category

בשנת 2005 זכה פרופ' ישראל אומן המתמטיקאי, בפרס נובל בכלכלה על מחקריו בתחום תורת המשחקים. הנאום אותו בחר לנאום בעת קבלת הפרס נגע לנושא של מלחמה ושלום. בנאום זה ובהרצאות וראיונות שערך מאז בנושא, טען שהמסקנה אליה הגיע בעקבות מחקריו היא שכדי להשיג שלום על שני הצדדים להראות שהם מוכנים להילחם על מטרותיהם ושאיפותיהם ושאינם מוכנים לוותר עליהן. רק במצב הזה תושג פשרה. במידה שצד אחד יאותת לצד השני על נכונותו לויתורים, אזי הצד השני יראה זאת כביטוי לחולשה וישאף להגדיל את תועלתו (עוד שטחים, עוד ויתורים וכו'). משום כך, לטענת אומן, כל דיבור על שלום, קריאה לפשרה ואפילו ציור של יונה עם ענפי זית בצד הישראלי, מאותת לצד הפלסטיני להמשיך במאבקו כדי להשיג עוד ויתורים לטובתו. ויתורים, לגרסתו, הם שמולידים מלחמה. כדי להוכיח את טענתו מציג אומן את מלחמת העולם השנייה, שבה לגרסתו הפייסנות של המערב, היא שהובילה וגרמה למלחמה.

המשך…

מודעות פרסומת

Read Full Post »

במאמר זה אציג את המהפכה שעברה על התפיסה הפציפיסטית במערב אירופה כתוצאה ממלחמת העולם הראשונה והמעבר מפציפיזם ליברלי לפציפיזם סוציאליסטי.

כעת אגדיר את המונח פציפיזם. במאמר אגדיר פציפיזם כתיאוריה, אשר לפיה יש לנסות להגיע לפתרון של שלום כדי ליישב סכסוכים בין צדדים עוינים, יש לנסות למנוע מלחמה ככל שניתן. כלומר, פציפיסט הוא מי שסבור שמצב של שלום הוא מצב רצוי ואפשרי ושמנסה לפעול למען השגתו במרחב הציבורי (אם בעזרת הפגנות, מחאות, ארגון ארגונים, כנסים, חינוך לשלום, כתיבת ספרים וכדומה). בנוסף, תנועות, הוגים ופעילים שהתנגדו למלחמה והיו חלק מהמחנה שנאבק בה בזמן שהתחוללה, יוגדרו בהרצאה זו כפציפיסטים, בלי לתת משקל לסיבה שבעטיה התנגדו למלחמה. עצם ההתנגדות היא שמגדירה אותם כפציפיסטים.

תפיסת העולם הפציפיסטית הלא דתית הדומיננטית באירופה המערבית עד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה הייתה התפיסה הפציפיסטית הליברלית.

התפיסה הפציפיסטית הליברלית, מבססת את התנגדותה למלחמה ושאיפתה למצב של שלום בהתאם לערכים הליברלים ובראשם עקרון התועלתנות, אשר עומד מאחורי התנגדותם למלחמה ולא עקרונות מוסריים או אתיים.

המשך…

Read Full Post »